دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسلامی (۶)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400


هویت دستوری فعل‌های ربطی در فرهنگ‌های فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401


هستۀ معنایی و زنجیرۀ معانی؛ پیشنهادی برای ترتیب معنی‌های مدخل در فرهنگ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401


اطلاعات آوایی در فرهنگ‌های عمومی یک‌زبانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401