اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجلۀ فرهنگ‌نویسی از قوانین اخلاق نشر COPE پیروی می‌کند. https://publicationethics.org/